(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })();(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:1422437,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.defer=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');

Titan FX áp dụng các chính sách tài khoản và ngân hàng nghiêm ngặt để bảo vệ tiền của khách hàng khối tổ chức và bán lẻ.


Tất cả tiền của khách hàng được giữ tách biệt khỏi tiền hoạt động của công ty và không bao giờ được công ty sử dụng cho các mục đích hoạt động.

Chính sách Tách biệt Tài khoản

Tiền của khách hàng được giữ tách biệt khỏi tiền hoạt động của công ty trong Tài khoản Ủy thác Được tách biệt của Khách hàng. Tiền của khách hàng được ủy thác không bao giờ được sử dụng bởi công ty cho các mục đích hoạt động.

Titan FX duy trì Tài khoản Ủy thác Được tách biệt của Khách hàng cho từng loại tiền tệ mà tài khoản giao dịch của khách hàng sử dụng. Việc tách biệt tài khoản kiểu này giúp phân biệt rõ ràng tiền của khách hàng với tiền hoạt động của công ty, mang lại cho khách hàng Titan FX sự an toàn và bảo vệ bổ sung khi so sánh với các nhà môi giới khác.

Đối soát Hàng ngày

Việc đối soát hàng ngày được thực hiện để xác định nghĩa vụ thanh toán giữa Titan FX và khách hàng. Titan FX thanh toán hoặc rút tiền từ các Tài khoản Ủy thác Được tách biệt của Khách hàng để hoàn thành nghĩa vụ. Số dư tiền của khách hàng được tách biệt tại Titan FX bao gồm lợi nhuận chưa thực hiện của khách hàng (tổng vốn chủ sở hữu của khách hàng).

Đối tác Ngân hàng

Không phải tất cả ngân hàng đều như nhau. Sự an toàn của các khoản tiền của bạn được ủy thác phụ thuộc vào sức mạnh của các ngân hàng được nhà môi giới của bạn lựa chọn.

Titan FX chỉ hợp tác với các ngân hàng cấp cao, có uy tín trong các khu vực pháp lý được quản lý chặt chẽ.