(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })();(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:1422437,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.defer=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');

Chỉ có Titan FX mới cung cấp Tài khoản ECN Zero Blade. Nhận chênh lệch sẵn có thấp nhất, kết nối có thể đạt được nhanh nhất và tốc độ khớp lệnh tính bằng mili giây.


Zero Blade account
 • tài khoản chênh lệch thô với hoa hồng thấp
 • chênh lệch thấp hơn và khớp lệnh nhanh hơn với ECN cáp quang nhanh của Zero Point kết nối với thanh khoản sâu chưa từng có và trên 50 ngân hàng
 • thuật toán giám sát thị trường của chúng tôi tạo điều kiện tốt nhất có thể cho nhà giao dịch trong ngày, người giao dịch nhanh và nhà giao dịch EA.

Chênh lệch Thấp nhất

Nhận chênh lệch thấp nhất với tài khoản ECN Zero Blade của Titan. Có thể có mức chênh lệch thấp nhất bằng 0 pip trên nền tảng ECN do Tổng hợp Thanh khoản Động Zero Point (ZP-DLA). Các thuật toán AI của chúng tôi hoạt động ở tốc độ electron để đảm bảo định giá và chênh lệch giá tốt nhất có thể.

Hoa hồng Thấp nhất

Với tài khoản ECN Zero Blade của Titan, bạn nhận được mức chênh lệch thấp nhất của chúng tôi với chi phí giao dịch thấp – chỉ 3,5 USD cho mỗi lô.

Mở tài khoản Zero Blade ngay

Có Câu Hỏi?

 • Tài khoản Blade của Titan FX được lựa chọn bởi các nhà giao dịch khối lượng cao, nhà giao dịch EA và nhà giao dịch lướt sóng bởi vì phí hoa hồng thấp và chênh lệch khả dụng thấp nhất.

 • ECN là từ viết tắt của Electronic Communications Network (Mạng Thông tin Điện tử), mà theo đó tài khoản khớp các giao dịch mua và giao dịch bán một cách trực tiếp.

 • Bạn có thể sử dụng mức đòn bẩy lên tới 500:1 trên cả tài khoản Blade và Standard.

 • Bạn có thể mở tối đa 15 tài khoản Standard, Blade và Micro vô điều kiện.

 • Không. Không có chi phí duy trì tài khoản tại Titan FX, ngay cả khi các tài khoản của bạn không được sử dụng.

 • Không. Bạn có thể sử dụng cùng mức đòn bẩy bất kể khối lượng giao dịch hay số dư tài khoản.

 • Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi loại tài khoản từ Blade thành Standard trong Tủ Khách hàng.

 • Các tài khoản không hoạt động sẽ được lưu trữ nếu khách hàng không thực hiện bất kỳ hoạt động giao dịch và tài chính nào trong khoảng thời gian liên tục kéo dài 365 ngày theo lịch và có số dư bằng 0.